วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma คือ อะไร?
- Six Sigma คือ เป็นกลยุทธ์เครื่องมือที่ใช้ สถิติมาประยุคใช้แก้ปัญหา เพื่อลดความผันแหรของกระบวนการ ลดของเสีย การปรับปรุงในด้านคุณภาพของกระบวนการ เพื่อสนับสนุนการบริการผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่พอใจของลูกค้าและให้คุณประโยชน์กับธุรกิจมากที่สุด.
ความเข้าใจต่างๆสำหรับ Six Sigma
- แนวความคิด : ความน่าจะเป็นไปได้ทางสถิติ ของความบกพร่อง 3.4 ชิ้น ต่อ 1 ล้านชิ้น
* ซิกซ์ม่า (s) = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
* เลข 6 ใน ซิกซ์ซิกม่า หมายถึง ระดับคะแนนของซิกม่า บอกถึงความาสามารถในการวัด และควบคุมความผันแปร ให้ได้มาซึ่งความพึงของลูกค้าสูงสุด ซึ่งเป็นระดับที่ บ่งบอกถึงความสมบูรณ์แบบ เป็น“ระดับยากที่จะไปถึง “
*ซิกซ์ ซิกม่า : ซิกซ์ คือตัวเลข 6 และซิกม่าเป็นตัวอักษรกรีก แต่ ซิกม่า เป็นตัววัดทางสถิติ และปรัชญาทางการบริหาร

ลักษณะเฉพาะของ Six Sigma
‒ Customer-focused (มุมมองที่ลูกค้า)
‒ Process-focused (มุมมองที่กระบวนการ)
‒ Scientific problem solving technique (เทคนิคการปัญหาโดยหลักเกณฑ์)
‒ Special personnel training (ฝึกอบรมบุคคลากรเป็นพิเศษ)
‒ Project activity (ทำ Project)
‒ The target of Six Sigma is to raise profits (เป้าหมายคือเพิ่มผลกำไร)
เป้าหมายที่สำคัญในการทำ Six Sigma คือการเพิ่มผลกำไรให้เพิ่มขึ้น
-เป้าหมายที่สำคัญของ Six Sigma อันดับแรก คือการเพิ่มผลกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังถือเป็นเป้าหมายหลักขององค์กร อีกด้วย 6 sigma คือ ค่าใช้จ่ายของเสียเพียง <10% support =" Leadership">

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น